Privacyverklaring

Privacyverklaring Roadtrip naar Succes

Roadtrip naar succes verwerk persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op de website roadtripnaarsucces.nl en alle producten, diensten en activiteiten waar Roadtripnaarsucces.nl een onderdeel van is. Heb je vragen over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via contact@roadtripnaarsucces.nl

Contactgegevens:

Roadtrip naar succes

Robert Pearystraat 3

1363 LM Almere

KVK 53881028

Verwerking persoonsgegevens

Bij het afnemen van diensten en producten op roadtripnaarsucces.nl laat je (persoons)gegevens achter. Onderstaand vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van de functies die je gebruikt. Denk aan aanvragen van e-book, inschrijven nieuwsbrief en producten of diensten die je afneemt.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • BTW-nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Inlogggevens

Roadtrip naar succes is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bepaalde gegevens nodig voor onder andere de belastingdienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Roadtrip naar succes heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@roadtripnaarsucces.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Google Analytics

Met Google Analytics wordt onder andere bekijken hoeveel bezoeker de website genereerd, waar ze vandaan komen en welke pagina’s ze bezoeken. Met deze informatie kan de website verder geoptimaliseerd worden. Persoonsgegevens worden hierbij niets ingezien. Google Analytics verkrijgt de informatie middels een IP-adres. Google Analytics heeft geen toestemming gekregen om  gegevens te delen met derden.

Bewaartermijn

Roadtrip naar succes bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roadtrip naar succes verstrekt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Roadtrip naar succes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Roadtrip naar succes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@roadripnaarsucces.nl.

Roadtrip naar succes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Roadtrip naar succes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@roadtripnaarsucces.nl

Almere, november 2019